Bảng tin điện tử tuyên truyền là gì?

Bảng tin điện tử tuyên truyền là gì? Bảng tin điện tử tuyên truyền là